Osakerekisterin tietosuojaseloste

Osakerekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
  SHT-Tukku Oy
  Yhteystiedot:
  Tukuntie 4
  31900 Punkalaidun

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  SHT-Tukku Oy / Paula Laasanen
  Tukuntie 4
  31900 Punkalaidun
  040 5639 386
  paula.laasanen@sht-tukku.fi

 2. Rekisteröidyt
  SHT-Tukku Oy:n osakkeenomistajat

 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterin pitämisen peruste
  – henkilötietoja käsitellään SHT-Tukku Oy:n osakkeen omistuksen perusteella

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  – osakkeenomistukseen liittyvien asioiden hoitamiseen
  – osakkeen omistus
  – osingon maksu
  – tilitykset verottajalle

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Osakerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot
  – nimi
  – henkilötunnus
  Tietosuojaseloste 18.5.2018
  – osoite
  – sähköposti
  – puhelinnumero

 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen SHT-Tukku Oy, Paula Laasanen, Tukuntie 4, 31900 Punkalaidun tai sähköpostiosoitteeseen paula.laasanen@sht-tukku.fi

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan kauppakirjasta, perintökirjasta tai lahjakirjasta.
  Tietosuojaseloste 18.5.2018

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
  Tiedot ovat julkisia ja ne voidaan antaa pyydettäessä.

 8. Käsittelyn kesto
  Henkilöntietoja käsitellään niin kauan kuin osakkeenomistukseen tarvittavia tietoja tarvitaan.

 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Osakerekisterin henkilötietoja käsittelee SHT-Tukku Oy:n kirjanpitäjä.

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 11. Rekisterin suojaus
  Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.